Encrypt

gpg \
  --cipher-algo AES256 \
  --symmetric \
  --output encrypted.file \
  plain.file

Decrypt

gpg \
  --output plain.file \
  --decrypt encrypted.file